AlterEgo Decor - Rent/Build Event Decoration

Terms and Conditions for Rental, and Transport

Pricing, reservations and transport

ENG

Rental prices (excl. 21% VAT) are mentioned in the catalogue below each item. The prices are for three days (Sunday doesn't count, so for example from Friday until Monday is considered three days). For every additional day we charge 5% extra on the base price (again Sundays don't count).

Adequate transport must be taken care of by the Hirer (to and fro) including blankets and rope if necessary.

Reservations can be made by ordering online.

Alter Ego Decor does not do transportation of rented goods ! We can suggest to contact an external transporter:

  • All Project Services: +32 496 60 02 68, tjerk@allprojectservices.be, Aartselaar
  • Regis Renard: +32 475 51 46 02, foxint@gmail.com, Brussel
  • Chanet: +32 499 38 68 17, melanie.chanet@chanetservices.be, Liège

They know our belongings and know how to transport them. Please note that this is an external carrier and you must arrange the transport with them and the rental with us.

NL

Huurprijzen (excl 21% BTW) staan in de catalogus onder elk item. Deze prijs geldt voor drie dagen, zondag tellen we niet mee (dus bijvoorbeeld van vrijdag tot maandag wordt als 3 dagen beschouwd). Voor elke extra dag rekenen we 5% bovenop de basisprijs (zondagen tellen weer niet mee).

De huurder zorgt zelf voor adequaat vervoer (heen en terug) en dekens of koord indien nodig.

Reservaties van tevoren kunnen via online bestelling op de site.

Alter Ego Decor doet geen transport van gehuurde goederen. Wij kunnen wel een externe transporteur voorstellen:

  • All Project Services: +32 496 60 02 68, tjerk@allprojectservices.be, Aartselaar
  • Regis Renard: +32 475 51 46 02, foxint@gmail.com, Brussel
  • Chanet: +32 499 38 68 17, melanie.chanet@chanetservices.be, Liège

Zij kennen onze spullen en weten hoe zij deze moeten transporteren. Let wel op: dit is een externe transporteur, u dient het transport met hen te regelen en de huur met ons.

FR

Les prix de location (hors TVA 21%) sont indiqués dans le catalogue en dessous de chaque article. Ce prix est pour trois jours, le dimanche ne compte pas (par example de vendredi jusqu'à lundi est considéré comme 3 jours). Chaque jour supplémentair on vous charge 5% en plus (de nouveau, les dimanches ne comptent pas).

Le locataire est responsable du transport adéquat (aller et retour) et prévoit des couvertures et cordes si nécessaire.

Les reservations sont faites sur le site.

Alter Ego Decor ne transporte pas d'éléments de décor loués. Nous vous conseillons de contacter un transporteur externe.

  • All Project Services: +32 496 60 02 68, tjerk@allprojectservices.be, Aartselaar
  • Regis Renard: +32 475 51 46 02, foxint@gmail.com, Brussel
  • Chanet: +32 499 38 68 17, melanie.chanet@chanetservices.be, Liège

Ils connaissent nos affaires et savent comment les transporter. Veuillez noter qu'il s'agit d'un transporteur externe et que vous devez organiser le transport avec lui et la location avec nous.

Pay attention

We are closed on Saturdays and Sundays. Renting price is for 3 days, Sunday not included. After the initial period of 3 days, we charge 5% a day (exceptions are special holidays like Halloween or others).

Terms and conditions / Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/uitlener, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.

2.1 Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode en voor een vast bedrag.

Artikel 3. Waarborgsom / betaling

3.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom en het huurgeld te betalen zoals genoemd in de overeenkomst tenzij anders overeengekomen. Deze waarborgsom is gelijk aan het huurgeld, of hoger, met een minimum van 100 euro. 3.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijn te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie als in artikel opzegging. 3.3 De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder al zijn verplichtingen tegenover de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 4. Nazicht en recht op verhaal op goede staat van de goederen.

4.1 De huurder is verplicht bij het opnemen van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het één of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24u) na de dag van ophaling de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is opgehaald, in te stemmen en vervalt ieder recht op verhaal.

Artikel 5. Schade, gebreken en reparaties.

5.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. 5.2 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Verplichtingen huurder.

6.1 De huurder is verplicht de gehuurde of geleende goederen slechts in overeenstemming met de volgende bepalingen te gebruiken: - De gehuurde goederen in overeenstemming met de gebruiks- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij afhaling van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen. - Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

Artikel 7. Diefstal

7.1 Indien de goederen ontvreemd worden of stuk gemaakt door derden, wordt de huurder verantwoordelijk gesteld.

Artikel 8. Levering en terugbezorging.

8.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/uitleen contract aan de verhuurder terug te geven.

Artikel 9. Verzekering

9.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. 9.2 De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenspraken ook als zijn voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

12.1 Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en de algemene voorwaarden zelf, vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 12.2 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het interne Belgische recht van toepassing.


Get in touch with us
AlterEgo Decor
Boomsesteenweg 56
2630 Aartselaar

32 (0)3 231 95 32
info@alterego-decor.be

New articles